Reklamációs szabályzat

 

Az itt feltüntetett reklamációs szabályzatban foglaltak az Általános üzleti feltételek részét képezi, továbbá tartalmazhat az Üzleti feltételekben részletezett hivatkozásokat:  Általános üzleti feltételek .

1.1. Az Eladó felelősséget vállal a termék esetleges hibáiért, a Vevő pedig kötelezi magát, hogy reklamációját az érvényben lévő reklamációs szabályzatban foglaltak alapján nyújtja be az eladónál.

  1.2. A reklamáció ügyintézésének menetére az aktuális Reklamációs szabályzat pontjai érvényesek, mely dokumentum az eladó internetes oldalán, a www.fx-konfetti.hu oldalon kerül mindenkor közzétételre. A vevő megrendelése leadása előtt az erre kijelölt részre kattintva igazolja az eladó részére azt, hogy a Reklamációs szabályzatban foglaltakat elolvasta, és annak teljes tartalmával egyetért, továbbá azt is, hogy részletes információkat kapott a reklamáció ügyintézésének mentéről, illetve arról, hogy mely szervezetnél érvényesítheti reklamációs jogát, vagy veheti igénybe a garancia keretén belüli szervíz szolgáltatását, úgy ahogy azt a Felhasználó védelméről szóló, hatályban lévő 2007/250 számú törvény 18 § -nak 1. bekezdése és  a Szlovák Nemzeti Tanács 1990/372   számú törvényi rendelete a bűncselekményekről, és annak minden későbbi átirata (továbbiakban csak Törvény) előírja.

1.3. A reklamációs szabályzat azon termékekre vonatkoztatható, melyet a vevő az eladótól, az eladó internetes oldalán található webáruházban vásárolt meg.

1.4. A reklamációs szabályzat ilyenformán érvényes minden üzleti tevékenységre mindaddig, amíg azt külön szerződésben másként nem határozzák meg.

1.5. A vevőnek az eladóval szemben csak olyan termék esetében van lehetősége garancia jogát érvényesíteni, mely olyan hibákkal rendelkezik, amit a gyártó, szállító, vagy az eladó maga okozott, továbbá érvényben lévő garancia vállalás alá tartozik és az eladónál vásárolták.

1.6. A vevő az átvétel idejében köteles az átvett árú minőségét ellenőrizni. Amennyiben ezt a kötelességét elmulasztja, úgy a később talált hibák okán benyújtott garancia igény érvényesítésénél, bizonyítania kell, hogy ezek a hibák már az átvétel idején is jelen voltak. 

1.7. A vevő jogában áll haladéktalanul, annak átvételekor ellenőrizni megrendelése, annak csomagolása állapotát. Ha a vevő észleli a megrendelt árú csomagolásának megrongálódását, erről a tényről köteles értesíteni a szállítót és az ő jelenlétében ellenőrizni a csomagban található termék állapotát. Amennyiben a termék állapota nem megfelelő, úgy erről a tényről a vásárló köteles az átvétel pillanatában dokumentációt készíteni (hibajegyzék), melyet a szállító aláírásával, mint tanú ellenjegyez. Az ilyen formában elkészített hibajegyzék alapján, mely az eladónak átadásra kerül, az eladó a káreset lezárása után a szállító által megszűntetheti az áru hiányosságait, kedvezményt adhat a sérült árura, illetve amennyiben a hibát nem lehetséges megszüntetni, úgy új terméket biztosít a vevő számára. 

1.8. A GLS társaság által kézbesített csomagok esetében, az átvételkor észlelt csomagolóanyag sérülése, rongálódása esetén, javasoljuk a sérült csomag átvételének megtagadását, illetve közvetlenül a szállító cég munkatársával együtt, helyben bejelentő lap kitöltését az észlelt kár megnevezésével. Amennyiben az átvétel megtörténte után észlel hibát a csomagolóanyag, vagy a csomag állapotában, úgy kérjük az átvételtől számított 24 órán belül jelezze ezt a tényt az Önhöz legközelebb lévő GLS csomagátvevő pontján. A kárbejelentő lap kitöltéséhez szükség van a sérült termékre, annak sérült csomagolására, továbbá minden kísérő okmányra-számlára. A GLS csomagátvevő pontján tett káreseti bejelentésről értesítsen minket a  pyrocollection@gmail.com e-mail címen.

1.9. A mechanikus károkhoz kapcsolódó reklamáció tényét, mely károk az átvétel pillanatában még nem voltak észlelhetők, az áru átvételétől számított legkorábbi időpontig, de legkésőbb 24 órán belül be kell jelenteni. A vevő kötelessége bizonyítani azt a tényt, hogy a mechanikus hibák meglétét annak rendes ellenőrzése ellenére sem lehetett észlelni az átvételtől számított 24 órás határidőn belül. A későn észlelt, fent említett hibákból képződő károkra benyújtott reklamációs igény esetén, a vevőnek igazolnia kell azt a tényt, hogy ezen hibák már az átvétel idejében fennálltak.  A vevő a termék használata előtt köteles elolvasni a reklamációs szabályzatban leírtakat, továbbá a terméken található szlovák, cseh, magyar és lengyel nyelven is megtalálható használati utasítást, és a továbbiakban ezen dokumentumokban foglaltak alapján eljárni. A vevőnek minden esetben jogában áll az átvételt követően ellenőrizni a kézbesített csomag tartalmának hiánytalanságát. A szállító által átadott csomag átvételekor a vevőnek jogában áll kártérítési jegyzéket készíteni, amennyiben hiányosságot észlel a csomag tartalmát illetően. Személyes átvétel esetén a vevő köteles azonnal ellenőrizni az átvett csomag tartalmát, a később észlelet ilyen típusú károk esetén, csak akkor élhet reklamációs jogával, amennyiben bizonyítani tudja, hogy az átvétel időpontjában is fennállt a káreset.

1.10. A garanciális időszak alatt a vevőnek joga van kérni az észlelt hibák ingyenes javítását, amennyiben átadja azt annak minden tartozékával, a terméket kísérő dokumentációval, a garancia jeggyel együtt, amennyiben nem lett garancia jegy átadva részére, úgy a számlával együtt, az eladó által meghatalmazott illetékes személynek.

1.11. Amennyiben a terméken hiba mutatkozik, a hatályban lévő törvények 18 § 2 bekezdése alapján a vevő élhet reklamációs jogával, mindezt úgy, hogy a hibás árut és a kitöltött reklamációs formanyomtatványt elküldi az eladónak, annak címére PyroCollection Slovakia, s.r.o., Duklianska 38, 085 01 Bardejov. A reklamációs formanyomtatvány kinézetét az eladó határozza meg, és biztosítja annak hozzáférhetőségét webáruháza internetes oldalán. A vevő köteles a formanyomtatványon feltüntetni a terméken észlelt sérülés pontos megnevezését, és annak mértékét. Azon termék reklamációs eljárásának ügyintézése, melyet vissza lehet küldeni az eladó részére, akkor veszi kezdetét, amikor teljesültek a következő feltételek:   

 • a kitöltött reklamációs formanyomtatvány kézhezvétele az eladó részéről,
 • a reklamáció tárgyát képező árú kézhezvétele az eladó részéről.

Az eladó javasolja a visszaküldött termék biztosítását. Az utánvéttel visszaküldött árú átvételét az eladó megtagadja. Azon termék reklamációs eljárásának ügyintézése, melyet nem lehet visszajuttatni az eladó részére, mert az már fixen rögzítésre került, akkor veszi kezdetét, amikor teljesülnek a következő feltételek:

 • a kitöltött reklamációs formanyomtatvány kézhezvétele az eladó részéről,
 • a reklamáció tárgyát képező termék állapotának ellenőrzése az eladó által kijelölt harmadik fél által, aki írásos igazolást ad át a vizsgálat eredményéről a vevő részére.

A reklamációs eljárás kezdetének időpontja megegyezik a reklamáció benyújtásának időpontjával. A reklamáció tárgyát képező terméket el kell juttatni az eladó részére, ha erről az eladó vagy az általa kinevezett személy másként nem rendelkezik (pl. a kinevezett személy részére szállítandó). Bármely felmerülő kérdése esetén, kérjük ne habozzon felvenni a kapcsolatot a PyroCollection Slovakia, s.r.o. társaság munkatársaival a +421 911 958 567, +421 905 948 567 telefonszámok bármelyikén, vagy a pyrocollection@gmail.com e-mailcímen.

1.12. A hatályban lévő törvényi rendelkezések 18 § 2 bekezdése értelmében az eladó köteles a reklamációs dokumentációt, annak bármely átadó helyén, ahol erre lehetősége van, elfogadni, tehát a társaság székhelyén, illetve az eladó által kinevezett személy telephelyén.

1.13. A hatályban lévő törvényi rendelkezések 18 § 3 bekezdése értelmében, az ezen reklamációs szabályzat 1.12 pontjában megnevezett helyen az eladónak kötelessége biztosítani olyan személy jelenlétét, aki rendelkezik reklamációs ügyek intézésének jogával. 

1.14. A vevő köteles a hibás termékkel kapcsolatban haladéktalanul benyújtani reklamációs kérelmét, más esetben a vásárló elveszti jogát az eladóval szemben a hibák garanciában történő ingyenes javításának kapcsán.

1.15. Az eladó, vagy az általa kinevezett személy igazolást állít ki a vevő részére a beérkezett reklamáció tényéről, melynek formáját az eladó határozza meg. Ez történhet e-mail formájában, vagy személyesen írásos formában. A hatályos rendeletek 18 § 5 pontja értelmében ezen igazolásnak tartalmaznia kell a termék hibáinak pontos leírását. Az eladónak, vagy az általa kinevezett személynek kötelessége a felhasználó figyelmét felhívnia a Polgári törvénykönyv 622 és 623 § által meghatározott jogairól. Amennyiben a reklamációhoz kapcsolódó dokumentációt elektronikus kommunikációs eszköz igénybevételével nyújtották be, úgy az eladó azonnal köteles annak beérkezéséről értesíteni a vevőt, erről igazolást kiállítani részére. Amennyiben nincs lehetőség az azonnali intézkedésre, úgy köteles az igazolást a lehető legrövidebb időtartamon belül, de legkésőbb a reklamációs eljárás lezárását igazoló dokumentumokkal együtt megküldeni a vevő részére. A reklamációhoz kapcsolódó dokumentumok elfogadásáról szóló igazolást nem kell a vevő részére megküldeni, amennyiben a vevőnek lehetősége van más módon benyújtani reklamációs igényét. 

1.16. A vevő döntése alapján, aki a Polgári törvénykönyv 622 és 623 § -ban foglaltakkal összhangban él ezen jogával, az eladó vagy az általa megnevezett személy a hatályos törvényi szabályozás 2 § m) bekezdése értelmében köteles azonnal meghatározni a reklamáció kezelésének módját. Összetett ügyek esetén a reklamáció beadásától számított 3 napon belül, indokolt esetben, különösen akkor, ha az áru állapotának összetett műszaki értékelése szükséges, legkésőbb a garanciális eljárás kezdetétől számított 30 napon belül. A panasz kezelés módjának meghatározása után, az eladó vagy az általa megnevezett személy köteles azonnal megkezdeni a reklamáció ügyének intézését, indokolt esetben a reklamáció ügyének intézése később is megkezdhető.  A reklamáció ügyintézésének ideje azonban nem haladhatja meg a reklamáció beadásától számított 30 napos határidőt. Ezen határidő lejárta után, a vevő jogában áll a szerződéstől elállni, vagy a reklamált árut kicseréltetni. A reklamációs folyamat lezárásáról, és annak eredményéről az eladó értesíti a vevőt, a szerződéses felek között előzetes megegyezés alapján meghatározott módon (e-mailen vagy ajánlott levél formájában), továbbá megküldi a vevő részére a reklamált termék cseretermékét és a reklamációs jegyzőkönyvet. Ha a vevő reklamációs igényét a szerződéskötéstől számított 12 hónapon belül érvényesítette, úgy az eladó csak abban az esetben tagadhatja meg a reklamációs panasz kezelését, ha ezen döntését szakértő vagy meghatalmazott, kinevezett, akkreditált személy szakvéleményére, illetve erre kijelölt személy által kiadott állásfoglalásában szereplő tényekre alapozza (továbbiakban az áruról alkotott szakvélemény). A szakvélemény eredményétől függetlenül, az eladó nem kérheti a vásárlót a terméket véleményező szakértő honoráriumának megtérítésére. Amennyiben a vevő az adásvételi szerződés megkötésétől számított 12 hónap letelte után jelezte reklamációs igényét eladó felé, és az eladó annak ügyintézését elutasította, úgy az a személy, aki a reklamáció ügyét intézte, az ügyhöz kapcsolódó bizonylaton köteles feltüntetni azon szakértők elérhetőségét, akikhez a vásárló elküldheti az árut véleményezésre. Amennyiben a vevő a reklamáció bizonylatán feltüntetett szakértők egyikének küldi el véleményezésre a reklamált hibás árut, a vizsgálati szakvélemény eredményétől függetlenül a vizsgálattal bizonyítottan kapcsolatba hozható minden költséget a vevő köteles megtéríteni. Ha a vevő, a kapott szakvéleményre alapozva, a hibás árú okán bizonyítja az eladó felelősségét, úgy a reklamációs eljárásra irányuló kérelmét újra benyújthatja. Az áru állapotát felmérő szakirányú vizsgálat ideje alatt a garanciális időszak nem szűnik meg.  Az eladó köteles a reklamációs eljárás megújításától számított 14 naptári napon belül a vevőnek minden a szakvélemény kiállításával bizonyítottan kapcsolatba hozható költségét megtéríteni. Az újfent beadott reklamációs kérvény ügyintézését nem lehet elutasítani.

1.17. A garancia olyan hibákra nem vonatkozik, amelyek meglétére a szerződés megkötésekor felhívták a vevő figyelmét, vagy az adott körülményeket figyelemben véve a szerződés megkötésekor azokról tudnia kellett.

1.18. Az eladó minden esetben előnyben részesítheti az áru cseréjét annak szervízelésével szemben, mindaddig még ezzel nem okoz felesleges nehézséget a vevő részére.

1.19. A vásárló reklamációs joga az alábbi esetekben semmisnek tekintendő:

 • amennyiben a vevő a fizetést igazoló számlát nem csatolta reklamációs kérelméhez, abban az esetben, ha az garancia levélnek tekintendő, továbbá azon esetekben, ha a kézbesítést igazoló dokumentumot, a termék és alkatrészeihez kapcsolód garancia levelet, vagy a termékhez tartozó egyéb dokumentációt nem csatolta reklamációs kérelméhez,
 • amennyiben az átvétel során észlelt hibákat, hiányosságokat nem jelentette,
 • amennyiben a termék garanciális időszaka lejárt,
 • amennyiben a termék mechanikai sérülését a vevő maga okozta,
 • amennyiben a termék olyan környezetben került felhasználásra, melynek tulajdonságai tekintettel annak nedvességére, kémiai vagy mechanikai befolyásoltság okán megváltoztak, és nem feleltek meg az előírtaknak,
 • amennyiben a termék használata során a felhasználó hozzáállása szakszerűtlen volt, vagy nem bánt megfelelően a termékkel,
 • amennyiben az áruban okozott kár túlzott igénybevétel miatt keletkezett, vagy használata nem a kísérő dokumentumokban leírt általános megkötések, technikai normák és a Szlovákia területén érvényben lévő biztonsági előírások alapján történt,
 • amennyiben a terméken okozott kár kiszámíthatatlan és/vagy elkerülhetettlen események miatt következett be,
 • amennyiben az áruban keletkezett kár véletlen meghibásodás, vagy annak véletlen tetézése okozta,
 • amennyiben a termékben okozott kár szakszerűtlen kezelésből ered, annak szállítása során megsérül, vízzel, tűzzel, statikus vagy atmoszférikus elektromossággal érintkezik, vagy más elemi csapás éri,
 • amennyiben a termékben okozott kár illetéktelen személy beavatkozása okán keletkezik.

1.20. A garancia nem terjed ki a termék (vagy annak részei) használatából eredő normál elhasználtságra. Tehát a termék rövidebb élettartama nem tekinthető hibának, ennek okán nem nyújtható be garanciális igény.

1.21. Amennyiben az áru állapota, annak átvételekor nem felel meg a vevővel kötött adásvételi szerződésben foglaltaknak (úgynevezett ellentmondás az adásvételi szerződéssel), a vevőnek jogában áll kérni az eladót az áru állapotának haladéktalan és díjmentes helyreállítására, úgy, hogy az az adásvételi szerződésben foglaltaknak megfeleljen, mindezt a vevő kérésének megfelelő módon, vagy az áru cseréjével vagy annak javításával. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a vevőnek joga van az áru állapotával arányos kedvezményre vagy elállni a szerződéstől. A fentnevezett állítások érvényüket vesztik, amennyiben a vevő az áru átvétele előtt tudott az adásvételi szerződésben foglaltakkal való ellentmondás tényéről, vagy ezt az ellentmondást maga idézte elő. Azon ellentmondás, melyre az áru átvételétől számított hat hónapon belül derül fény, azonosnak tekintendő azzal az ellentmondással, melyet az áru átvételnél észleltek, mindaddig amíg az nem ellentétes a termék természetével, vagy nem lett bizonyítva annak ellentéte. Abban az esetben, ha a termék ellentmondásos állapotban van a szerződésben foglaltakkal, a felhasználónak joga van úgynevezett kompenzációs megállapodásra, éspedig:

 • a termék, a szerződésben foglaltaknak megfelelő állapotának díjmentes helyreállítása javítás formájában,
 • arányos árcsökkentés formájában
 • cseretermék formájában
 • a szerződéstől való elállás formájában

1.22. Az eladó köteles a reklamációs kérelmet elfogadni és a reklamációs eljárást lezárni a következő módok egyikével:

 • a megjavított termék kézbesítésével,
 • termékcserével,
 • az eladási ár jóváírásával a vevő részére,
 • a kár arányával összhangban lévő árkedvezmény jóváírásával a vevő részére,
 • írásos kérelemmel az eladó által meghatározott teljesítés átadására,
 • a reklamáció teljesítésének elutasítása okán íródott indoklással.

1.23. Az eladó köteles a reklamáció kezelés és teljesítés módjáról írásos igazolást kiállítani, és azt eljuttatni a vevő részére, legkésőbb a reklamáció beadásától számított 30 naptári napon belül, postai úton, kézbesítő vagy egyéb szállító szolgálattal, illetve elektronikus levél formájában. 

1.24. A garanciális időszak hossza 24 hónap (mindaddig még adott esetben nem lett egyéb garanciális időszak meghatározva). Kezdete az áru átvételének napjával azonos.

1.25. A garanciális időszak hossza kitolódik azon időszak hosszával, amíg a vevő nem tudta a terméket használni, mert az garanciális javítás alatt állt.

1.26. Abban az esetben, ha termékcserére kerül sor, a vevő az új termékről bizonylatot kap, melyen szerepelni fog a csere áru megnevezése. Az esetlegesen előforduló további reklamációk az eredeti szállítólevél és garancialevéllel együtt érvényesíthetők. Termékcsere esetén a garanciális időszak az új termék átvételének napján veszi kezdetét, mely csak az új termékre érvényes.

1.27. A felhasználó igényelheti az eladónál a díjmentes javítás lehetőségét, illetve a hibás áru díjmentes cseréjét. A vevőnek csak abban az esetben van joga az ingyenes cseretermékre, ha az nem aránytalanul nagy jóvátétel a hiba mértékét tekintve. Arról, hogy a hiba milyen mértékű, az arra kijelölt márkaszervíz ad ki írásos szakvéleményt a hiba kivizsgálását követően.  Ezen szakvéleményben leírtak határozzák meg az ügyintézés folyamatának következő lépését, mindezt a hatályos törvényi keretek közt. 

1.28. Miden garanciális javítás, amennyiben a garanciális javításra az 1.19 pontban felsoroltak alapján a garanciális igény érvényét vesztette, díjmentes.

1.29. Amennyiben a meghibásodás elhárítható, a reklamációt ezen reklamációs szabályzat 1.16 pontjában felsorolt lehetőségeket figyelembe véve a vevő döntése alapján a következő módokon kerülnek ügyintézésre:

 • az eladó biztosítja a hiba javítását, vagy
 • az eladó kicseréli a hibás terméket.

1.30. Amennyiben a meghibásodást nem lehetséges elhárítani, vagy ismétlődő, de elhárítható hibáról van szó, vagy több különböző elhárítható hibával rendelkezik a termék, melyek akadályozzák annak rendes használatát, az eladó a reklamációt az ezen reklamációs szabályzat 1.16 pontjában felsorolt lehetőségeket figyelembe véve a vevő döntése alapján a következő módon kerülnek ügyintézésre:

 • egy működő, ugyanolyan vagy jobb technikai paraméterekkel rendelkező cseretermék átadásával, vagy
 • abban az esetben, ha az eladó nem tudja kicserélni a hibás terméket, úgy kiállít egy bizonylatot a hibás termékhez kapcsolódó jóváírás összegével.

1.31. A reklamáció csak a reklamációs formanyomtatványban felsorolt garancia esetekre érvényes.

1.32. A reklamáció ügyintézése érdekében a többször előforduló elhárítható hiba azonosnak tekintendő, mint egy konkrét elhárítható hiba többszöri előfordulása. 

1.33. A reklamáció ügyintézése érdekében a nagyobb mennyiségű elhárítható hiba alatt, a háromnál több különböző típusú elhárítható hiba egyazon időben történő megjelenése értendő.

1.34. A reklamáció ügyintézése érdekében az az időszak, mely az adásvételi szerződés megkötésétől számított azon időszak, amikor a vevő a terméket meghibásodása miatt nem tudta rendeltetésének megfelelően használni, nem lehet hosszabb mint 180 nap.

1.35. A vevő, a termék meghibásodása okán fennálló reklamációs joga akkor lép életben, amikor élt ezzel a jogával és kérte az eladót a termék meghibásodásának elhárítására az ezen reklamációs szabályzat 1.11 pontjában meghatározott módon.  Kimerítve ezen jogát, tekintet nélkül annak eredményére, újfent ugyanazon meghibásodás (nem hasonló hiba) okán nem élhet reklamációs jogával, ezen joga érvényét veszti.

1.36. Abban az esetben, ha az eladó a reklamációs eljárást elutasítással zárja le, de a termék meghibásodása valóban létezik, és az nem lett elhárítva, a vevő bírósági úton érvényesítheti reklamációhoz való jogát. Reklamációs eljárás

1.37. A reklamációval kapcsolatos figyelmeztetések:

Tekintettel a termék természetére (szórakoztató pirotechnika) reklamációban csak használatlan (nem működő termék, pl. hiányzó gyújtófej, gyújtózsinór) termékeket lehet beküldeni. A használt, (már meggyújtott) de besült pirotechnikai termékeket a vevő kötelessége a használati utasításban leírtak alapján megsemmisíteni. A vevő a pirotechnikai termék használata előtt köteles elolvasni a használati utasításban foglaltakat, és betartani annak utasításait a termék használata és megsemmisítése során. A használati útmutató a termék csomagolásán található.

A használt (már meggyújtott) pirotechnikai termékekre benyújtott reklamációs igényt, csak megfelelő fotódokumentációval együtt van lehetőségünk elfogadni. A besült terméket 30 percig hagyja nyugalmi állapotban. Ezt követően biztonságos távolságból készítsen felvételeket a hibás termékről, majd járjon el a csomagoláson található, megsemmisítésre vonatkozó utasítások alapján. A besült termékkel egyéb manipuláció szigorúan TILOS!!!

A besült termékről készült fotón jól látható kell legyen:

a. a termék hibája,

b. a termék elhasznált gyújtó szerkezet (kiégett gyújtófej, gyújtózsinór),

c. a fénykép készültének dátuma (javasoljuk a fényképezőgépen beállítani a dátum megjelenítését),

d. milyen termék került reklamálásra.

1.38. Amennyiben a vevő-felhasználó nem volt elégedett reklamációja ügyintézésével, vagy a vevő-felhasználó kérte az eladót a hibás termék garanciális javítására, de nem volt elégedett az ügyintézés módjával, mellyel az eladó kezelte reklamációját, vagy úgy érzi, hogy az eladó megsértette őt jogának gyakorlásában, a vevőnek-felhasználónak joga van kérni az eladót ennek rendezésére. Amennyiben az eladó az ilyen kérésre elutasítólag reagál, vagy a beadásától számított 30 naptári napig egyáltalán nem reagál rá, úgy a vevő-felhasználó jogában áll kérelmet beadnia vitás ügyek alternatív rendezése okán, az erre kijelölt hivatalos szerveknél. A vitás ügyek alternatív rendezésének illetékes szerve "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27", illetve a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési szervezetek listáján nyilvántartásba vett más illetékes jogi személy (a lista elérhető a http://www.mhsr.sk internetes oldalon). A vevő - fogyasztó jogában áll megválasztani mely alternatív vitarendezési szervezethez fordul panaszával.

A reklamáció érvényesítésénél az Általános üzleti feltételek rendelkezései érvényesek.

A reklamációs kérelem beadásának leírását ITT találja.