I. Bevezető meghatározások

1. Ezen irányelvek értelmezéséhez:

 • Személyes adatnak tekintendő: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, kézbesítés címe, IP cím, cookies/sütik, továbbá információk a 16. Életév betöltéséről.

2. A www.fx-konfettihu e-shop üzemeltetője ezúton tájékoztatja Személyes adatai felhasználásának módjáról és mértékéről, továbbá a Felhasználó jogairól (miként az lentebb meghatározásra kerül) Személyes adatai kezelése kapcsán.

3. Az Üzemeltető a személyes adatok felhasználása folyamán a következő törvények alapján jár el:

 • 2018/18 számú Személyes adatok védelméről szóló törvényrendelet
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EÚ) 2016/679 rendelete (továbbiakban csak Rendelet)

4. A Felhasználó alatt olyan fizikai személy értendő, mely az Üzemeltetőtől terméket vagy szolgáltatást vásárol.

5. Az Üzemeltető olyan jogi személy, mely üzemelteti ezt az internetes webáruházat. A fentnevezett tevékenysége során Személyes adatok kezelését végzi:

 • olyan terjedelemben, ahogy az Üzemeltető által kínált termékek/szolgáltatás megrendelése során, illetve az Üzemeltetővel kötött szerződéskötéshez kapcsolódó tárgyalások, valamint a megkötött szerződéskötés során azokat átadták részére
 • olyan céllal/célokkal ahogy az a II. pontban meghatározásra kerül

II. A Személyes adatok kezelésének ideje és célja

1. Az Üzemeltető a következő céllal végzi Személyes adatok kezelést:

a. szerződés teljesítés, egyéb kötelezettség, illetve szolgáltatásnyújtás okán:

 • a személyes adatok kezelése az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött tárgyalás és szerződéskötés okán, a szerződés megkötésének céljával, egészen a szerződéses viszony végéig;
 • elégedettségi felmérés: elégedettségi kérdőívek kiküldése az ügyfelek részére a megrendelések, termékfoglalások és a közvetlen értékesítéssel kapcsolatba hozható szolgáltatások minőségének javítása céljából. Az Üzemeltető az elégedettség felmérése során kezeli a részére megadott személyes adatokat, úgymint név, vezetéknév, telefonszám és e-mail cím. Ebben az esetben a személyes adatok megőrzésének ideje 3 év;
 • marketing célok: a marketing célú akciók kiértékelése, lezárása, az esetleges nyeremény kézbesítése stb. okán. Az adatok megőrzésének ideje: a marketing célú akció végéig.

b. jogi kötelezettségek betartása (különösen számviteli, adóügyi, archiválási, továbbá együttműködés jogi szervezetekkel, rendőrséggel, bírósággal):

 • az adóügyi bizonylat a szerződés megkötése utáni 10 évig kerül megőrzésre: Jogi kötelezettség teljesítése céljából az 1991/563 számú Könyvelésről szóló rendelet és annak későbbi átirataiban foglaltak alapján, az adóügyi bizonylatok archiválása okán, az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött szerződéskötés évét követő évtől számított 10 évig megőrzésre kerülnek az ilyen formában beszolgáltatott Személyes adatok;
 • hibás teljesítés okán felmerülő jogok érvényesítése esetén történő kötelezettség teljesítése illetékes jogi szervezetek, rendőrség, bíróság felé: Az Üzemeltető jogosult a Megrendelő alapvető személyes, azonosító és elérhetőségi adatait megőrizni, illetve a termék adatait és a megrendelővel folytatott kommunikáció részleteit a garanciális időszak lejárta utáni 4 évig.

c. az Üzemeltető jogi érdekei, az Üzemeltető jogának védelme és jogilag védett érdeke:

 • hatékony védelem jogvita esetén. Ilyen esetekben a megőrzés ideje 4 évben lett meghatározva, mely a termék garanciaidőszakának lejártával kezdődik, és azzal az időintervallummal hosszabbodik, ameddig a peres ügy folyamatban van;
 • a 2004/480 számú törvény rendelet 7 § 3 bekezdése, az információs társaságok szolgáltatásairól, és az Üzletszabályzat 47 pontja értelmében az Üzemeltető jogi érdeke üzleti hirdetések küldése (általános és egyedi ajánlatok), ha az Üzemeltető a Felhasználó elektronikus kapcsolattartói adataihoz, a neki nyújtott szolgáltatás vagy eladott termék kapcsán jutott hozzá.

d. az Üzemeltető marketing célú és üzleti ajánlat szolgáltatása:

 • termékek és szolgáltatások értékesítésére irányuló kínálatok küldése: nem konkrét célcsoportnak küldött reklámcélú ajánlatok. A személyes adatok megőrzésének ideje ilyen esetekben 3 év;
 • egyedi kínálat: adott egyén személyes szempontjait tekintetbe véve egyedi ajánlat küldése. A Szabályzat 22 pontja értelmében az Üzemeltető nem végez profilozó tevékenységet, mivel az adatkezelés nem automatikusan zajlik, az egyedi ajánlatok személyre szabottak. A személyes adatok megőrzésének ideje ilyen esetekben 3 év;
 • cookies/sütik: a webkiszolgáló által generált és a böngészőn keresztül tárolt rövid szöveges fájlok. Két fajtáját különböztetjük meg. Az egyik a cookiek azon csoportja, mely a weboldal működésének biztosításához és analíziséhez szükségesek.  (elektronikus hírközlési hálózaton keresztül történő elektronikus kommunikáció, e cookie-k használata nem tagadható meg). A másik csoport olyan cookiek-at tartalmaz, melyek egyének személyes szempontjait, aktivitását analizálják. A második típusú cookiek használatához a Felhasználó beleegyezése szükséges. Az ilyen eseteben az adatok megőrzésének ideje 3 év.
 • A re-marketing nyújtás céljából más szolgáltató által átadott cookiek, csak abban az esetben használhatók, ha erről az adott szolgáltatónál a felhasználó belegyező nyilatkozata megtalálható. Ezen cookiek maximum 540 napos lejárati ideig tárolhatók a felhasználó számítógépén. Amennyiben a reklám célú cookiek használatával kapcsolatos beleegyezést visszavonják, technikailag nem lehetséges a már elküldött cookiekat azonnal eltávolítani. A felhasználó számítógépén tárolt cookiek automatikusan törlődnek a tárolási határidő lejárata után. A re-marketing aktivitás korlátozásának azonnali megoldása a cookeik törlése a felhasználó böngészőjében egyénileg, útmutatás a www.fx-konfetti.hu

III. Személyes adatok védelme, információk az adatok kezeléséről

 • Amíg a Felhasználó nem adja meg Személyes adatait, az Üzemeltető nem tud vele adásvételi szerződést kötni és/vagy tevékenységi körébe tartozó szolgáltatást nyújtani.  A Személyes adatok megadása elkerülhetettlen az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások biztosításához, illetve termék eladásához.
 • A II. pontban meghatározott határidők lejárta után, az Üzemeltető törli vagy anonimizálja a Felhasználó Személyes adatait.
 • A Felhasználó köteles a valósággal megegyező Személyes adatokat megadni az Üzemeltető részére. A Személyes adatok pontos és hiteles formájáért a Felhasználó felel. Az Üzemeltető a neki megadott adatok hitelességéért nem vállalhat felelősséget.
 • Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy elkerülje a gondatlan adatkezelést.
 • Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó személyes adatait harmadik fél részére átadni a következő célok teljesítésére: a megrendelési folyamat befejezése, az áruszállítása, üzleti ajánlatok küldése, az ügyfelek elégedettségének felmérése, fogyasztói hitel nyújtása, ügyfélszolgálati szolgáltatások biztosítása, biztosítási termékek ajánlata, panaszok kezelése, új ügyfél regisztrálása, s az I pontban felsorolt szolgáltatások nyújtásához.
 • Személyes adatait elektronikus formában, nem automatizált módon tároltuk és fogjuk a továbbiakban is tárolni.
 • Személyes adatai nem kerülnek kiadásra harmadik országba.

IV. A Felhasználó jogai adatai kezelésével kapcsolatban

1. A Felhasználónak joga van adatai kezelésével kapcsolatban:

 • igényelni az Üzemeltetőtől, hogy biztosítsa számára Személyes adatai hozzáférhetőségét;
 • az általa megadott Személyes adatait kijavítani;
 • az általa megadott Személyes adatait törölni;
 • Személyes adatai kezelését, megőrzését korlátozni;
 • panasszal élni személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalnál;
 • joga van személyes adatait más kezelőhöz átvinni;
 • jogában áll megtagadni személyes adatai felhasználását;
 • joga van visszavonni beleegyezését.

2. A Felhasználó ezen rész 1 bekezdésében felsorolt jogait üzenet formájában érvényesíttetheti, az Üzemeltető internetes oldalán erre kijelölt részben, vagy kérés formájában megküldve a pyrocollection@gmail.com e-mail címre, vagy regisztrált ügyfél esetén a webüzlet ügyfelek részére kialakított részében.

 • 3. Ezen rész 1 pontjának c) és d) pontjaiban felsorolt jogokat nem lehet érvényesíteni a II. rész 1pont a), b), és c) eseteiben, ez alól kivételt képez a II. rész c) bekezdésének ii) pontjában, mikor az 1. pontban felsorolt bármely jog érvényesíthető.

4. Abban az esetben, ha a Felhasználó úgy ítéli meg, hogy az Üzemeltető olyan módon kezeli személyes adatait, mely ellentétben áll a magánélete védelmével, vagy ellentétben áll a hatályos idevonatkozó törvényekkel, külön tekintettel arra, ha a Személyes adatai pontatlanul kerültek rögzítésre, a pontos adatkezelés érdekében lehetősége van:

1. az Üzemeltetőtől magyarázatot kérni, és pedig írásban a pyrocollection@gmail.com  e-mailcímen.

2. ellenvetéssel élni az adatai ilyen formájú kezelését illetően, a pyrocollection@gmail.com e-mailcímre megküldött kérelemben kérni az Üzemeltetőt, hogy szüntesse meg az így kialakult helyzetet (pl. blokkolva, javítva, kiegészítve, vagy törölve Személyes adatait). Az Üzemeltető azonnal eleget tesz az ellenvetésnek és értesíti a Felhasználót. Amennyiben az Üzemeltető nem tesz eleget az ellenvetésnek, úgy a Felhasználó jogában áll a Személyes adatok védelmének hivatalánál panasszal élni. Ezen rendelkezés nem korlátozza a Felhasználót jogának gyakorlásában, arra nézvést, hogy panaszával a Személyes adatok védelme hivatalához forduljon jogorvoslatért.

5. Amennyiben a felhasználó ezen rész értelmében érvényesíti jogait, úgy az Üzemeltető erre a kérelemre annak beérkezésétől számított 30 napon belül válaszolni köteles.

6. A IV. rész 1 bekezdésének a) és f) pontjaiban felsorolt jogok érvényesítésére irányuló kérelem csak hivatalos aláírással hitelesített adatüzenet vagy levél formájában fogadható el, melyet a társaság székhelyének címére kell eljuttatni. A kérelem részeként fel kell tüntetni egy e-mail címet, melyre hitelesítő e-mail értesítést küld a weboldal Üzemeltetője, mely segítségével beazonosítható a kérelmező.

7. Mindaddig amíg a Felhasználó érvényesíti a IV. rész 1 bekezdésében felsorolt jogok valamelyikét, úgy az Üzemeltetőnek joga van kérni a Felhasználót, hogy azonosítsa magát.  A Személyes adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmet tehát a Felhasználó e-mail címéről kell elküldeni. Ha a kérelem egyéb formában került beadásra, úgy az Üzemeltetőnek joga van kiegészítő azonosítást kérni a Felhasználótól, mégpedig az azonosító e-mailre történő válasz formájában. Amennyiben a Felhasználó nem azonosítja magát az azonosító e-mail elküldésétől számított 14 napon belül, úgy arra irányuló kérelmét, hogy a IV. rész 1. pontjában felsorolt jogai egyikét érvényesítsék, vissza utasításra kerül.

8. A személyes adatok kezeléséről készült fizikai másolatok ismételt és indokolatlan kérése esetén az Üzemeltető jogában áll arányos mértékű adminisztrációs díj felszámolására.

V. Záró rendelkezések

1. A Személyes adatok kezeléséből eredő valamennyi jogviszonyra a Szlovák Köztársaság törvényei vonatkoznak, függetlenül attól, hogy azokhoz való hozzáférés mely helyrajzi pontról realizálódott.  A Felhasználó és az Üzemeltető között felmerülő magánszféra védelmével kapcsolatosan előforduló vitaesetek rendezése a Szlovák bíróság hatáskörébe tartozik.

2. A sértett személynek jogában áll A személyes adatok védelmét ellátó Hivatalhoz fordulni (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

3. Ezen Irányelvek 2018. 05.25. -i dátummal lépnek életbe.